enetvn
Bảng giá
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
1 Hình thức cung cấp Theo giấy phép sử dụng hàng năm
2 Cách thức sử dụng Cài đặt tại khách hàng (offline, Winform)
3 Hình thức triển khai Đăng ký Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
4 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 500.000 1.000.000
5 Chi phí sử dụng năm thứ 1 (đồng) Miễn phí 500.000 2.000.000 5.000.000
6 Chi phí sử dụng năm thứ 2 (đồng) 200.000 500.000 1.000.000 2.500.000
7 Chi phí sử dụng 2 năm liên tục (đồng).(tiết kiệm 20%) 360.000 800.000 2.400.000 6.000.000
8 Chi phí thêm 1 chi nhánh Không 2.000.000
9 Số lao động (từ …đến…) 01 - 10 11 - 100 101 - 500 Không giới hạn
10 Cập nhật các biểu mẫu mới (tự động)
11 Hỗ trợ kỹ thuật Giờ HC 24/7
12 Sao lưu dữ liệu tự động: ngày/tháng Không/Có Có/Có
13 Hiển thị các thông tin có liên quan đến phần mềm Tùy chọn
14 Hiển thị các thông tin quảng bá trong phần mềm Tùy chọn
15 Kết nối số liệu cổng thông tin IMS (http://hcm.bhxh.vn): nhận thông báo và số liệu, gửi báo cáo.
16 Nhận thông báo SMS, email khi IMS có số liệu Không
17 Phân quyền người dùng (nhiều người dùng) Không Không Không
18 Thêm mới nhân viên
19 Thêm mới hàng loạt nhân viên (import từ file xls có sẵn) Không
20 Lập báo cáo gửi BHXH
21 Xuất báo cáo ra file xls
22 Lưu trữ, xem, in báo cáo đã lập
23 Quá trình tham gia BHXH của NV
24 Dữ liệu chuyển đổi qua Online
Tải về các file liên quan của BHXHSOFT :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Hướng dẫn sử dụng BHXH SOFT 2013 (Mức lương)
2 Bảng giá BHXHnet 2013 Mức lương (Oflline)
3 Thông báo nâng cấp BHXH SOFT Mức Lương (ngày 24/01/2013)
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
1 Hình thức cung cấp Theo giấy phép sử dụng hàng năm
2 Cách thức sử dụng Cài đặt offline tại khách hàng (Winform)
3 Hình thức triển khai Đăng ký Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
4 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 500.000 0
5 Chi phí sử dụng năm thứ 1 (đồng) Miễn phí 2.000.000 4.000.000 8.000.000
6 Chi phí sử dụng năm thứ 2 (đồng) 200.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000
7 Chi phí sử dụng 2 năm liên tục (đồng).(tiết kiệm 20%) 360.000 2.400.000 4.800.000 9.600.000
8 Chi phí thêm 1 chi nhánh Không 2.000.000
9 Số lao động (từ …đến…) 01 - 10 11 - 100 101 - 500 Không giới hạn
10 Cập nhật các biểu mẫu mới (tự động)
11 Hỗ trợ kỹ thuật Hành chánh 24/7
12 Sao lưu dữ liệu tự động: ngày/tháng
13 Hiển thị các thông tin có liên quan đến phần mềm Tùy chọn
14 Hiển thị các thông tin quảng bá trong phần mềm Tùy chọn
15 Kết nối số liệu cổng thông tin IMS (http://hcm.bhxh.vn): nhận thông báo và số liệu, gửi báo cáo. Không
16 Nhận thông báo SMS, email khi IMS có số liệu Không
17 Phân quyền người dùng (nhiều người dùng) Không Không Không
18 Thêm mới nhân viên
19 Thêm mới hàng loạt nhân viên (import từ file xls có sẵn) Không
20 Lập báo cáo gửi BHXH
21 Xuất báo cáo ra file xls
22 Lưu trữ, xem, in báo cáo đã lập
23 Quá trình tham gia BHXH của NV
24 Dữ liệu chuyển đổi qua Online
Tải về các file liên quan của BHXHnet Hệ số lương :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Hướng dẫn sử dụng BHXH SOFT 2013 (hệ số lương)
2 Bảng giá BHXHnet 2013 Hệ số lương (Oflline)
3 Thông báo nâng cấp BHXH SOFT Hệ số lương (ngày 24/01/2013)
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
1 Hình thức cung cấp Theo thời gian sử dụng
2 Cách thức sử dụng Sử dụng qua Web (online, Webform)
3 Hình thức triển khai Đăng ký Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
4 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 200.000 0
5 Chi phí sử dụng năm thứ 1 (đồng) Miễn phí 500.000 2.000.000 5.000.000
6 Chi phí sử dụng năm thứ 2 (đồng) 200.000 500.000 1.000.000 2.500.000
7 Chi phí sử dụng 2 năm liên tục (đồng).(tiết kiệm 20%) 360.000 800.000 2.400.000 6.000.000
8 Chi phí thêm 1 chi nhánh Không 2.000.000
9 Số lao động (từ …đến…) 1 - 10 11 - 100 101 - 500 Không giới hạn
10 Cập nhật các biểu mẫu mới (tự động)
11 Hỗ trợ kỹ thuật Giờ HC 24/7
12 Sao lưu dữ liệu tự động: ngày/tháng Không/Có Có/Có
13 Hiển thị các thông tin có liên quan đến phần mềm Tùy chọn
14 Hiển thị các thông tin quảng bá trong phần mềm Tùy chọn
15 Kết nối số liệu cổng thông tin IMS (http://hcm.bhxh.vn): nhận thông báo và số liệu, gửi báo cáo. Không
16 Nhận thông báo SMS, email khi IMS có số liệu Không
17 Phân quyền người dùng (nhiều người dùng) Không Không Không
18 Thêm mới nhân viên
19 Thêm mới hàng loạt nhân viên (import từ file xls có sẵn) Không
20 Lập báo cáo gửi BHXH
21 Xuất báo cáo ra file xls
22 Lưu trữ, xem, in báo cáo đã lập
23 Quá trình tham gia BHXH của NV
24 Dữ liệu chuyển đổi qua Offline
25 Cung cấp thêm phần mềm Offline để kết nối (miễn phí)
Không
Tải về các file liên quan của BHXHonline Mức lương :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Bảng giá BHXHonline 2013 (Mức lương)
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
1 Hình thức cung cấp Theo thời gian sử dụng
2 Cách thức sử dụng Sử dụng Online (Webform hoặc Winform)
3 Hình thức triển khai Đăng ký Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
4 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 500.000 0
5 Chi phí sử dụng năm thứ 1 (đồng) Miễn phí 2.000.000 4.000.000 8.000.000
6 Chi phí sử dụng năm thứ 2 (đồng) 200.000 1.000.000 2.000.000 4.000.000
7 Chi phí sử dụng 2 năm liên tục (đồng).(tiết kiệm 20%) 360.000 2.400.000 4.800.000 9.600.000
8 Chi phí thêm 1 chi nhánh Không 2.000.000
9 Số lao động (từ …đến…) 1 - 10 11 - 100 101 - 500 Không giới hạn
10 Cập nhật các biểu mẫu mới (tự động)
11 Hỗ trợ kỹ thuật Giờ HC 24/7
12 Sao lưu dữ liệu tự động: ngày/tháng Không/Có Có/Có
13 Hiển thị các thông tin có liên quan đến phần mềm Tùy chọn
14 Hiển thị các thông tin quảng bá trong phần mềm Tùy chọn
15 Kết nối số liệu cổng thông tin IMS (http://hcm.bhxh.vn): nhận thông báo và số liệu, gửi báo cáo. Không
16 Nhận thông báo SMS, email khi IMS có số liệu Không
17 Phân quyền người dùng (nhiều người dùng) Không Không Không
18 Thêm mới nhân viên
19 Thêm mới hàng loạt nhân viên (import từ file xls có sẵn) Không
20 Lập báo cáo gửi BHXH
21 Xuất báo cáo ra file xls
22 Lưu trữ, xem, in báo cáo đã lập
23 Quá trình tham gia BHXH của NV
24 Dữ liệu chuyển đổi qua Offline Không
25 Cung cấp thêm phần mềm Offline để kết nối (miễn phí)
Không Không
Tải về các file liên quan của BHXHonline Hệ số lương :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Bảng giá BHXHonline 2013 Hệ số lương
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Số lượng nhân viên (tối đa) 100 200 500 Không giới hạn
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 5 ngày 5 ngày
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 6.000.000 10.000.000 16.000.000 24.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 + Thông tin nhân viên
+ Quản trị Tuyển dụng
+ Giáo dục – Đào tạo
+ Khen thưởng – kỷ luật

- Hồ sơ, lương căn bản và phụ cấp), hợp đồng lao động, quá trình công tác, …
- Nơi đào tạo, danh sách đào tạo, thời gian đào tạo, quá trình đào tạo
- Các hình thức khen thưởng, kỷ luật, thống kê
 

15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Winform / Webform
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Chi phí sử dụng 1 năm (đồng) (2 máy) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000
3 Chi phí thêm 1 chi nhánh / cửa hàng (đồng) 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
4 Chi phí sử dụng mỗi máy từ máy thứ 3 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm (Local/ Internet) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
6 Hình thức thanh toán 01 năm 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN TRỊ NHÂN SỰ :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Báo giá phần mềm Quản trị nhân sự
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Số lượng mã sản phẩm (MSP) tối đa 1.000 10.000 100.000 500.000
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 3 ngày 1 tuần 2 tuần
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 15.000.000 35.000.000 60.000.000 100.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh 2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 Kết nối các thiết bị: máy in phiếu thu, in hóa đơn, máy đọc mã vạch sản phẩm (barcode)
15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu (nhập kho, xuất kho): theo giao diện Win Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Win / Web
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000
2 Chi phí thêm 1 chi nhánh / cửa hàng (đồng) 1.000.000 1.500.000 2.000.000 4.000.000
3 Chi phí sử dụng 1 máy /1 tháng (đồng) 500.000 600.000 800.000 1.000.000
4 Số máy tính tối thiểu 2 2 2 2
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / tháng (Local/ Internet) 500.000 600.000 700.000 1.000.000
6 Hình thức thanh toán 06 tháng 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của BÁN HÀNG :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Bảng giá Phần mền Quản trị bán hàng (SALEnet 2013)
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Quy mô kho (tấn) 4.000 8.000 12.000 Trên 12.000
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 1 tuần 2 tuần
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh (mở rộng) 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 Kết nối các thiết bị: máy in phiếu thu, in hóa đơn, máy đọc mã vạch sản phẩm (barcode)
15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu (nhập kho, xuất kho) Giao diện winform
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Win / Web
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000
2 Chi phí sử dụng 2 máy / năm (đồng) 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
3 Chi phí thêm mới 2 máy / năm (đồng) 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
4 Số máy tính tối thiểu 2 2 2 2
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm (Local/ Internet) 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
6 Hình thức thanh toán 06 tháng 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN TRỊ KHO :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Báo giá phần mềm Quản trị Kho (WarehouseNet)
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Tổng sản lượng vùng nuôi (tấn / năm) 200 500 1.000 Trên 1.000
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 5.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 05 ngày 05 ngày 10 ngày 10 ngày
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 20.000.000 40.000.000 80.000.000 160.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh / công ty (đồng) 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24 x 7 24 x 7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 Kết nối các thiết bị: máy in phiếu thu, in hóa đơn, máy đọc mã vạch sản phẩm (barcode)
15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Win / Web
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 5.000.000 0 0 0
2 Chi phí sử dụng 10 máy / 1 năm (đồng) 10.000.000 15.000.000 25.000.000 55.000.000
3 Chi phí thêm 1 chi nhánh / công ty (đồng) 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000
4 Chi phí thêm 2 máy tính sử dụng / 1 năm 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm (Local/ Internet) 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000
6 Hình thức thanh toán 12 tháng 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN TRỊ VÙNG NUÔI :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Báo giá Quản trị vùng nuôi
2 Thông tin phần mềm
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Số lượng nhân viên (tối đa) 100 200 500 Không giới hạn
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 5 ngày 5 ngày
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 9.000.000 20.000.000 40.000.000 60.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 + Tính lương
+ Tính thuế thu nhập cá nhân
15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Winform / Webform
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Chi phí sử dụng 1 năm (đồng) (2 máy) 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000
3 Chi phí thêm 1 chi nhánh / cửa hàng (đồng) 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
4 Chi phí sử dụng mỗi máy từ máy thứ 3 5000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm (Local/ Internet) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
6 Hình thức thanh toán 01 năm 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN TRỊ TIỀN LƯƠNG :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Báo giá phần mềm Quản trị Tiền lương
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:
STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Số lượng nhân viên (tối đa) 100 200 500 Không giới hạn
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 5 ngày 5 ngày
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 6.000.000 10.000.000 16.000.000 24.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 + Xây dựng và quản trị danh mục
+ Kết nối máy chấm công: thẻ, vân tay
+ Chấm công

- Import dữ liệu chấm công từ file xls có sẵn
- Xử lý dữ liệu chấm công của từng nhân viên theo: Đơn vị, bộ phận, nhóm (làm việc), chức vụ, ca làm việc (giờ)
- Tổng hợp bảng chấm công theo: nhân viên, bộ phận, đơn vị, toàn doanh nghiệp

15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Winform / Webform
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Chi phí sử dụng 1 năm (đồng) (2 máy) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000
3 Chi phí thêm 1 chi nhánh / cửa hàng (đồng) 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
4 Chi phí sử dụng mỗi máy từ máy thứ 3 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm (Local/ Internet) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
6 Hình thức thanh toán 01 năm 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN LÝ CHẤM CÔNG :
STT Danh sách tập tin Tải về Chọn file gửi mail
1 Báo giá phần mềm Quản lý chấm công
Nhập địa chỉ email:
Email:
Mã an toàn:

  • Trực tuyến: 46
  • Lượt truy cập: 2,787,618
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email